ข้อมูลผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง

แพทย์หญิงจิตติมา แกล้วทนง

ตำแหน่งทางวิชาการ    : นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช)
ตำแหน่งทางการบริหาร : ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้

ประวัติการศึกษา**

– พบ. (แพทย์ศาสตร์บัณฑิต)มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
– อนุมัติบัตร เวชศาสตร์ป้องกัน สาขาจิตเวชชุมชน

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานผู้อำนวยการ
ชั้น 2 อาคารสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
298 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โทร (077)312179