รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 27 (ITA62) 2562

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf O1-โครงสร้างหน่วยงาน 131 KB 102
2 pdf O2-ข้อมูลผู้บริหาร 224 KB 97
3 jpg O4-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 141 KB 106
4 pdf O5-ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน 229 KB 94
5 pdf O6-ข่าวประชาสัมพันธ์ 259 KB 103
6 pdf O7-Q & A 88 KB 94
7 pdf O8-Social Network 335 KB 226
8 pdf O9-แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการเงินบำรุง 259 KB 97
9 pdf O9-แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการงบประมาณ 618 KB 95
10 pdf O10-รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน 4 MB 121
11 pdf O11-รายงานประจำปี 21 MB 113
12 zip O12 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน 9 MB 277
13 pdf O14-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 207 KB 126
14 pdf O15 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 515 KB 99
15 pdf O16-E-Service 453 KB 99
16 pdf O18-รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 5 เดือน 57 KB 95
17 pdf O19-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1 MB 107
18 pdf O24-แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน 94 KB 157
19 pdf O25-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 19 KB 106
20 pdf O26-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี 515 KB 111
21 pdf O30-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 201 KB 99
22 pdf O32 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 430 KB 170
23 pdf O33-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 354 KB 96
24 pdf O34-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 82 KB 117
25 pdf O35-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2 MB 116
26 pdf O36-รายผลการดำเนินการปราบทุจริต 61 113 KB 107