รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 27 (ITA62) 2562

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf O1-โครงสร้างหน่วยงาน 131 KB 128
2 pdf O2-ข้อมูลผู้บริหาร 224 KB 139
3 jpg O4-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 141 KB 146
4 pdf O5-ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน 229 KB 117
5 pdf O6-ข่าวประชาสัมพันธ์ 259 KB 127
6 pdf O7-Q & A 88 KB 114
7 pdf O8-Social Network 335 KB 259
8 pdf O9-แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการเงินบำรุง 259 KB 120
9 pdf O9-แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการงบประมาณ 618 KB 116
10 pdf O10-รายงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน 4 MB 149
11 pdf O11-รายงานประจำปี 21 MB 150
12 zip O12 - มาตรฐานการปฏิบัติงาน 9 MB 299
13 pdf O14-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 207 KB 154
14 pdf O15 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 515 KB 121
15 pdf O16-E-Service 453 KB 121
16 pdf O18-รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 5 เดือน 57 KB 121
17 pdf O19-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 1 MB 135
18 pdf O24-แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องข้อร้องเรียน 94 KB 180
19 pdf O25-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 19 KB 144
20 pdf O26-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี 515 KB 136
21 pdf O30-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 201 KB 124
22 pdf O32 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง 430 KB 225
23 pdf O33-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 354 KB 124
24 pdf O34-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 82 KB 157
25 pdf O35-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2 MB 149
26 pdf O36-รายผลการดำเนินการปราบทุจริต 61 113 KB 146