เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

แหล่งที่มา : http://www.mdes.go.th/view/1/ราคากลาง