รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 30 (ITA63) 2563

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 xls ตารางคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 KB 49
2 pdf O1-โครงสร้างหน่วยงาน 332 KB 43
3 pdf O2-ข้อมูลผู้บริหาร 302 KB 48
4 pdf O3-อำนาจหน้าที่ 1 MB 110
5 pdf O4-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 2 MB 43
6 pdf O5-ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน 229 KB 52
7 pdf O6-ข่าวประชาสัมพันธ์ 301 KB 75
8 pdf O7-Q & A 88 KB 48
9 pdf O8-Social Network 479 KB 38
10 pdf O9-แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการเงินบำรุง 220 KB 39
11 pdf O9-แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการงบประมาณ 297 KB 46
12 pdf O10-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน 313 KB 48
13 pdf O11-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2 MB 46
14 zip O12-มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1 MB 45
15 pdf O13-มาตรฐานการให้บริการ-คู่มือADHD 664 KB 295
16 pdf O13-มาตรฐานการให้บริการ-คู่มือออทิซิมสเป็กตรัม 1 MB 1203
17 pdf O13-มาตรฐานการให้บริการ-แนวทางปฏิบัติของสหวิชาชีพ 370 KB 79
18 pdf O14-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 210 KB 94
19 pdf O15-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 367 KB 38
20 pdf O16-E-Service 242 KB 45
21 pdf O17-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 120 KB 35
22 pdf O17-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 488 KB 41
23 pdf O17-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 220 KB 34
24 pdf O18-รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 5 เดือน 120 KB 41
25 pdf O19-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 489 KB 44
26 pdf O20-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 514 KB 44
27 pdf O21-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 495 KB 44
28 pdf O22-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 766 KB 46
29 pdf O23-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 702 KB 46
30 pdf O24-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 94 KB 47
31 pdf O25-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 148 KB 40
32 pdf O26-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 367 KB 51
33 pdf O27-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 148 KB 37
34 pdf O28-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 380 KB 41
35 pdf O29-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 98 KB 37
36 pdf O30-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 161 KB 41
37 pdf O31-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 123 KB 36
38 pdf O32-รายงานผลการดำาเนินการป้องกันการทุจริต ประจำาปี 154 KB 48
39 pdf O33-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 383 KB 49
40 pdf O34-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 407 KB 50
41 pdf O35-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 748 KB 91
42 pdf O35-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 104 KB 35
43 pdf O36-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 560 KB 51