รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 30 (ITA63) 2563

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 xls ตารางคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 KB 97
2 pdf O1-โครงสร้างหน่วยงาน 332 KB 85
3 pdf O2-ข้อมูลผู้บริหาร 302 KB 79
4 pdf O3-อำนาจหน้าที่ 1 MB 160
5 pdf O4-แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 2 MB 76
6 pdf O5-ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน 229 KB 82
7 pdf O6-ข่าวประชาสัมพันธ์ 301 KB 106
8 pdf O7-Q & A 88 KB 77
9 pdf O8-Social Network 479 KB 91
10 pdf O9-แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการเงินบำรุง 220 KB 70
11 pdf O9-แผนดำเนินงานประจำปี แผนปฏิบัติการงบประมาณ 297 KB 75
12 pdf O10-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 5 เดือน 313 KB 80
13 pdf O11-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2 MB 81
14 zip O12-มาตรฐานการปฏิบัติงาน 1 MB 77
15 pdf O13-มาตรฐานการให้บริการ-คู่มือADHD 664 KB 742
16 pdf O13-มาตรฐานการให้บริการ-คู่มือออทิซิมสเป็กตรัม 1 MB 1895
17 pdf O13-มาตรฐานการให้บริการ-แนวทางปฏิบัติของสหวิชาชีพ 370 KB 140
18 pdf O14-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 210 KB 132
19 pdf O15-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 367 KB 73
20 pdf O16-E-Service 242 KB 74
21 pdf O17-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 120 KB 64
22 pdf O17-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 488 KB 72
23 pdf O17-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 220 KB 65
24 pdf O18-รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 5 เดือน 120 KB 74
25 pdf O19-รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 489 KB 73
26 pdf O20-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 514 KB 81
27 pdf O21-ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 495 KB 71
28 pdf O22-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 766 KB 74
29 pdf O23-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 702 KB 74
30 pdf O24-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต 94 KB 92
31 pdf O25-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 148 KB 70
32 pdf O26-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 367 KB 81
33 pdf O27-ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 148 KB 72
34 pdf O28-การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 380 KB 69
35 pdf O29-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 98 KB 68
36 pdf O30-การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 161 KB 76
37 pdf O31-การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 123 KB 67
38 pdf O32-รายงานผลการดำาเนินการป้องกันการทุจริต ประจำาปี 154 KB 76
39 pdf O33-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 383 KB 78
40 pdf O34-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 407 KB 81
41 pdf O35-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 748 KB 141
42 pdf O35-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 5 เดือน 104 KB 70
43 pdf O36-รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 560 KB 86