เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 

 

 

 

 

แหล่งที่มา : https://www.mdes.go.th/service?a=29