เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

 

 

แหล่งที่มา : https://www.mdes.go.th/service?a=29