ประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่างสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ในปีงบประมาณ 2564