ประชุมบุคลากรภายในสถาบันฯ เพื่อแจ้งนโยบาย และเตรียมตัวรับการเยี่ยมสำรวจในวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล