สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวันรุ่นภาคใต้ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”