สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพ Accreditation Survey (AS) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)