สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ประชุมคณะกรรมการ EOC เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรค COVID 19 ระลอกใหม่