สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ร่วมกับกองแบบแผน กองสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพ ร่วมสำรวจ ออกแบบ และประมาณราคาอาคารผู้ป่วยใน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566