สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้รับมอบโล่เกียรติยศ ซึ่งมีผลงานโดดเด่น ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564