บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน พ.ศ. 2564