มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล 93 KB 147
2 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์ 307 KB 182
3 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษ 113 KB 145
4 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 158 KB 244
5 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 224 KB 124
6 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 309 KB 154
7 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 87 KB 123
8 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 122 KB 154
9 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 318 KB 178
10 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 282 KB 194
11 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 323 KB 1359
12 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 530 KB 2590
13 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 215
14 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 120
15 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 131
16 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 112 KB 256
17 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 295 KB 144
18 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานโยธา 329 KB 450
19 pdf ขันตอนการปฏิบัติงานเวชระเบียน 293 KB 165
20 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 393 KB 1215
21 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานอำนวยการ 121 KB 272
22 pdf Flow Chart การทำโครงการ 396 KB 63
23 pdf Flow Chart การจัดทำคำของบประมาณ 408 KB 66
24 pdf Flow Chart การเร่งรัด กำกับ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 401 KB 70