มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล 93 KB 96
2 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์ 307 KB 87
3 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษ 113 KB 81
4 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 158 KB 131
5 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 224 KB 73
6 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 309 KB 81
7 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 87 KB 74
8 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 122 KB 91
9 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 318 KB 104
10 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 282 KB 119
11 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 323 KB 572
12 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 530 KB 1437
13 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 91
14 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 75
15 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 75
16 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 112 KB 204
17 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 295 KB 83
18 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานโยธา 329 KB 205
19 pdf ขันตอนการปฏิบัติงานเวชระเบียน 293 KB 108
20 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 393 KB 445
21 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานอำนวยการ 121 KB 204