มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล 93 KB 134
2 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์ 307 KB 169
3 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษ 113 KB 124
4 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 158 KB 199
5 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 224 KB 112
6 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 309 KB 129
7 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 87 KB 110
8 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 122 KB 134
9 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 318 KB 146
10 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 282 KB 179
11 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 323 KB 1191
12 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 530 KB 2304
13 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 169
14 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 109
15 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 119
16 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 112 KB 243
17 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 295 KB 130
18 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานโยธา 329 KB 370
19 pdf ขันตอนการปฏิบัติงานเวชระเบียน 293 KB 149
20 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 393 KB 1008
21 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานอำนวยการ 121 KB 253
22 pdf Flow Chart การทำโครงการ 396 KB 41
23 pdf Flow Chart การจัดทำคำของบประมาณ 408 KB 44
24 pdf Flow Chart การเร่งรัด กำกับ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 401 KB 46