มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล 93 KB 106
2 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์ 307 KB 107
3 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษ 113 KB 94
4 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 158 KB 145
5 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 224 KB 84
6 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 309 KB 93
7 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 87 KB 82
8 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 122 KB 101
9 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 318 KB 116
10 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 282 KB 139
11 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 323 KB 804
12 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 530 KB 1715
13 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 110
14 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 84
15 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 85
16 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 112 KB 215
17 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 295 KB 96
18 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานโยธา 329 KB 261
19 pdf ขันตอนการปฏิบัติงานเวชระเบียน 293 KB 120
20 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 393 KB 615
21 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานอำนวยการ 121 KB 217