มาตรฐานการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล 93 KB 121
2 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์ 307 KB 151
3 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานการศึกษาพิเศษ 113 KB 108
4 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 158 KB 165
5 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 224 KB 100
6 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 309 KB 113
7 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี 87 KB 98
8 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 122 KB 119
9 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 318 KB 132
10 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานงานเภสัช 282 KB 159
11 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 323 KB 1030
12 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป 530 KB 1994
13 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 133
14 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 98
15 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 320 KB 100
16 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ 112 KB 230
17 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 295 KB 115
18 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานโยธา 329 KB 306
19 pdf ขันตอนการปฏิบัติงานเวชระเบียน 293 KB 137
20 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ 393 KB 776
21 pdf ขั้นตอนการปฏิบัติงานอำนวยการ 121 KB 230
22 pdf Flow Chart การทำโครงการ 396 KB 16
23 pdf Flow Chart การจัดทำคำของบประมาณ 408 KB 23
24 pdf Flow Chart การเร่งรัด กำกับ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 401 KB 19