สถิติผู้ที่มารับบริการ ปี58- 59

สถิติผู้ที่มารับบริการ ปี 2558

“ADHD (556 คน)” “Autistic (205 คน)” “ID (210 คน)” “LD (191 คน)”


สถิติผู้ที่มารับบริการ ปี 2559
(1 ตค 58 – 24 พค 59)

“ADHD (580 คน)” “Autistic (138 คน)” “ID (167 คน)” “LD (129 คน)”