ทำเนียบผู้อำนวยการ

แพทย์หญิงจิตติมา แกล้วทนง
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ปี 2562 – ปัจจุบัน

แพทย์หญิงหทัยชนนี บุญเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ปี 2560 – 2562

นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ยภาคใต้ ปี 2558 – 2560