กลุ่มภาระกิจอำนวยการ

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf Task-Group-Director 119 KB 337
2 pdf อำนาจหน้าที.pdf 1 MB 44
3 pdf หลักเกณฑ์การประเมินราชการ 2 MB 62
4 pdf Flowchart งานยานพาหนะ 184 KB 36
5 pdf Flowchart งานสารบรรณ 235 KB 36
6 pdf การขอใบรับรอง 260 KB 38
7 pdf การนำส่ง-ใบลา 330 KB 36
8 pdf การสรรหาบุคลากร-พนักงานราชการ-พนักงานกระทรวงฯ 86 KB 36
9 pdf งานประกันสุขภาพ 386 KB 37
10 pdf การยืมพัสดุของหน่วยงาน 111 KB 44
11 pdf กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนกรมฯ 147 KB 40
12 pdf แนวปฏิบัติร้องเรียนทุจริต 176 KB 37
13 pdf Flow Chart การเร่งรัด กำกับ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 401 KB 46
14 pdf การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 616 KB 38
15 pdf ประกาศ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 458 KB 38
16 pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประจำปี 2564 319 KB 36
17 pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 5 เดือน) 361 KB 43
18 pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563 386 KB 37
19 pdf การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563 587 KB 52
20 pdf ประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น 60 KB 34
21 pdf ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 KB 37