กลุ่มภาระกิจอำนวยการ

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf Task-Group-Director 119 KB 321
2 pdf อำนาจหน้าที.pdf 1 MB 31
3 pdf หลักเกณฑ์การประเมินราชการ 2 MB 48
4 pdf Flowchart งานยานพาหนะ 184 KB 22
5 pdf Flowchart งานสารบรรณ 235 KB 22
6 pdf การขอใบรับรอง 260 KB 19
7 pdf การนำส่ง-ใบลา 330 KB 22
8 pdf การสรรหาบุคลากร-พนักงานราชการ-พนักงานกระทรวงฯ 86 KB 22
9 pdf งานประกันสุขภาพ 386 KB 17
10 pdf การยืมพัสดุของหน่วยงาน 111 KB 30
11 pdf กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนกรมฯ 147 KB 23
12 pdf แนวปฏิบัติร้องเรียนทุจริต 176 KB 25
13 pdf Flow Chart การเร่งรัด กำกับ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 401 KB 19
14 pdf การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 616 KB 23
15 pdf ประกาศ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 458 KB 22
16 pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประจำปี 2564 319 KB 20
17 pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 5 เดือน) 361 KB 25
18 pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563 386 KB 21
19 pdf การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563 587 KB 31
20 pdf ประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น 60 KB 17
21 pdf ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 KB 26