กลุ่มภาระกิจอำนวยการ

เอกสารแนบ

# File File size Downloads
1 pdf Task-Group-Director 119 KB 349
2 pdf อำนาจหน้าที.pdf 1 MB 52
3 pdf หลักเกณฑ์การประเมินราชการ 2 MB 69
4 pdf Flowchart งานยานพาหนะ 184 KB 53
5 pdf Flowchart งานสารบรรณ 235 KB 65
6 pdf การขอใบรับรอง 260 KB 51
7 pdf การนำส่ง-ใบลา 330 KB 44
8 pdf การสรรหาบุคลากร-พนักงานราชการ-พนักงานกระทรวงฯ 86 KB 88
9 pdf งานประกันสุขภาพ 386 KB 47
10 pdf การยืมพัสดุของหน่วยงาน 111 KB 54
11 pdf กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนกรมฯ 147 KB 60
12 pdf แนวปฏิบัติร้องเรียนทุจริต 176 KB 48
13 pdf Flow Chart การเร่งรัด กำกับ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน 401 KB 70
14 pdf การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 616 KB 54
15 pdf ประกาศ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 458 KB 47
16 pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประจำปี 2564 319 KB 44
17 pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (รอบ 5 เดือน) 361 KB 56
18 pdf รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563 386 KB 46
19 pdf การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563 587 KB 78
20 pdf ประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น 60 KB 45
21 pdf ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 18 KB 45